”Skilj på valdagar för riksdag och kommuner”

Politiker i regioner och kommuner klarar sig alltför enkelt undan.